Ad Astra Awards
Ad Astra Journal
Science library
White book
University rankings
Who's who
Publications
Theses and dissertations
Ad Astra association
 
Press releases
News
Events
Funding opportunities
 
Login
Registration
 
>> Română
 
   
 

Statutul asociației Ad Astra   

 

Capitolul I. Dispoziții generale.

Art. 1. Asociația "Ad Astra" se constituie prin prezentul statut ca persoană juridică română, de drept privat, fără scop patrimonial, în temeiul Ordonanței nr. 26 / 2000 cu privire la asociații și fundații.

Art. 2. Asociații fondatori sunt:
Răzvan Valentin FLORIAN, domiciliat în Cluj-Napoca, [...];
Liviu GIOSAN, domiciliat în București, sector 1, [...];
Andrada Dorothea IONESCU, domiciliată în Oradea, [...];
Simona PÎNZARU, domiciliată în Cluj-Napoca, [...].
[Lista actuală a membrilor]

Art. 3. Scopul asociației este sprijinirea și promovarea cercetării științifice și facilitarea comunicării între cercetătorii români din întreaga lume.

Art. 4. Obiectivele asociației sunt:
a) promovarea științei moderne făcute fie în România, fie în străinătate de către cercetători de origine română;
b) organizarea de acțiuni concertate în sprijinul drepturilor și intereselor cercetătorilor de origine română, cu un accent programatic pe segmentul tânăr al comunităților științifice românești;
c) sprijinirea comunicării și colaborării dintre cercetătorii români din străinătate și cei din țară;
d) sprijinirea cercetării în România și a reformei din educație și cercetare;
e) sprijinirea integrării cercetării românești în sistemul european de cercetare și în cercetarea mondială.

Art. 5. În vederea realizării acestor obiective, asociația își propune:
a) editarea unei reviste a tinerilor cercetători de origine română;
b) realizarea și administrarea unui sit web și a unor baze de date care să prezinte și promoveze cercetarea științifică;
c) organizarea de cursuri, seminarii științifice, mese rotunde, ateliere de studiu;
d) organizarea de lobby pentru sprijinirea intereselor cercetătorilor de origine română;
e) acordarea de burse și premii studenților și cercetătorilor de origine română cu rezultate deosebite;
f) participarea la proiecte interne și internaționale care corespund scopului asociației.

Art. 6. Denumirea asociației este "Ad Astra".

Art. 7. Sediul asociației este în Cluj-Napoca, [...; sediul provizoriu este domiciliul unuia din membrii fondatori]. Sediul asociației poate fi schimbat prin hotărârea consiliului director.

Art. 8. Asociația se constituie pe durată nedeterminată.

Art. 9. Patrimoniul social inițial al asociației este format dintr-un activ patrimonial în valoare de 3.600.000 lei, disponibil în cont bancar.

 

Capitolul II. Membrii asociației

Art. 10. Asociația include următoarele categorii de membri:
a) membri fondatori, nominalizați prin prezentul statut;
b) membri asociați: sunt persoanele care se asociază ulterior fondării;
c) membri de onoare: sunt persoane cu o activitate științifică excepțională, sau care prin activitatea lor au o contribuție excepțională la dezvoltarea științei și cercetării românești.
d) membri ai consiliului consultativ: sunt persoane cu o activitate științifică excepțională care supervizează activitatea asociației și propun măsuri de îmbunătățire a acesteia.
Membrii fondatori și asociați se numesc membri activi. Membrii consiliului consultativ pot cumula și calitatea de membri de onoare sau de membri asociați.

Art. 11. Pot deveni membri asociați persoane fizice care îndeplinesc următoarele cerințe:
a) au absolvit un program de masterat sau doctorat, sau studiază în cadrul unui program de doctorat;
b) au o activitate de cercetare dovedită prin publicații și / sau lucrare de masterat / doctorat cu înaltă relevanță științifică;
c) își exprimă în scris dorința de asociere.
De asemenea, pot deveni membri asociați persoane juridice care activează în domeniul educației și al cercetării, cum ar fi: asociații ale cercetătorilor, instituții de cercetare sau învățământ. Calitatea de membru asociat se acordă de către consiliul director.

Art. 12. Membrii asociați au următoarele drepturi:
a) să participe la acțiunile și proiectele organizate de asociație și să propună alte acțiuni și proiecte;
b) să aleagă organele de conducere ale asociației;
c) să fie aleși în organele de conducere ale asociației, dacă sunt persoane fizice.
Membrii asociați, persoane juridice, au câte un drept de vot, printr-un reprezentant, la luarea deciziilor în cadrul asociației, dar nu pot fi aleși în organele de conducere ale asociației.

Art. 13. Membrii asociați au următoarele obligații:
a) să respecte prevederile prezentului statut;
b) să respecte hotărârile luate de organele de conducere ale asociației;
c) să desfășoare acțiuni în sprijinul creșterii prestigiului asociației;
d) să nu desfășoare activități care prin natura lor ar provoca daune și ar leza scopurile și îndeplinirea obiectivelor asociației;
e) să achite cotizațiile la termenele stabilite de organele de conducere ale asociației.

Art. 14. Membrii fondatori au aceleași drepturi și obligații ca și membrii asociați.

Art. 15. Membrii de onoare și membrii consiliului consultativ sunt aleși cu respectarea următoarei proceduri:
a) își exprimă acordul;
b) întrunesc unanimitatea consiliului director;
c) sunt confirmați de 2/3 din membrii adunării generale.
Membrii de onoare și membrii consiliului consultativ nu au obligația de a contribui la patrimoniul asociației, nu au drept de vot și nu au dreptul de a fi aleși în organele de conducere și control ale asociației, în afară de cazul în care au și calitatea de membri activi.

Art. 16. Calitatea de membru se pierde sau se suspendă în următoarele cazuri:
a) în cazul renunțării prin cerere scrisă;
b) prin excludere, în cazul în care persoana respectivă produce asociației prejudicii morale sau materiale prin activitatea proprie sau se angajează în acțiuni care contravin statutului și hotărârilor organelor de conducere ale asociației;
c) prin radiere, în cazul neplății cotizației de către membrii asociați.
Excluderea și radierea se hotărăsc de către consiliul director, la propunerea unui membru al consiliului director.   

 

Cap. III. Organizare, conducere, control

Art. 17. Organele de conducere ale asociației sunt: adunarea generală, consiliul director, cenzorul sau comisia de cenzori.

Art. 18. Adunarea generală are următoarele competențe:
a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale asociației;
b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
c) alegerea și revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea și revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) modificarea sau completarea statutului;
f) înființarea de filiale;
g) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;
h) orice alte atribuții prevăzute de lege.

Art. 19. Hotărârile de modificare sau completare a statutului, de dizolvare sau lichidare, se vor lua cu votul a 2/3 din totalul membrilor activi ai asociației. Celelalte hotărâri se iau cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor prezenți, în afară de cazurile în care se prevede altfel prin prezentul statut.

Art. 20. Adunarea generală are drept de control permanent asupra consiliului director și asupra cenzorului sau comisiei de cenzori.

Art. 21. Adunarea generală se întrunește anual, în ședință ordinară, sau la convocarea consiliului director sau în situație de urgență, în ședință extraordinară.

Art. 22. Adunarea generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte, sau, în situații de urgență, cu cel puțin 5 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei.

Art. 23. Situația de urgență se stabilește în cazul în care:
a) se impune în mod necesar modificarea statutului;
b) apar situații care pun în pericol existența asociației;
c) la cererea scrisă a cel puțin 1/3 din numărul membrilor activi.

Art. 24. Adunarea generală se convoacă de către consiliul director, prin corespondență. Convocarea va cuprinde data, ora și ordinea de zi. Participanții pot solicita în scris introducerea de cereri în ordinea de zi, trimițându-le consiliului director cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea adunării.

Art. 25. Adunarea generală este statutar intrunită în prezența a 2/3 din numărul membrilor activi. Dacă la prima convocare nu se întrunește numărul statutar de participanți, se stabilește un nou termen, după o perioadă de cel puțin 5 zile. La a doua convocare, adunarea generală lucrează statutar, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art. 26. Ședințele adunării generale sunt conduse de un prezidiu format din membrii consiliului director și din minimum 2 alți membri aleși de către adunarea generală. Dezbaterile și hotărârile vor fi consemnate și certificate de către membrii prezidiului.

Art. 27. Adunarea generală se poate desfășura și prin mijloace electronice de comunicare interactivă la distanță, cum ar fi rețeaua internet. Sistemul de comunicare trebuie să permită accesul tuturor participanților la discuții. Identificarea participanților se va face pe baza adresei email furnizate în momentul aderării la asociație sau pe bază de semnătură electronică.

Art. 28. Consiliul director este format din 3 sau 5 membri aleși de către adunarea generală. Numărul de membri se stabilește de către adunarea generală. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;
b) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
c) aprobă organigrama și politica de personal ale asociației;
d) reprezintă asociația în relațiile cu terți;
e) asigură conducerea operativă a activităților asociației;
f) stabilește cuantumul cotizațiilor;
g) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
Operațiunile consiliului director vor ține cont de recomandările consiliului consultativ.

Art. 29. Conducerea inițială a asociației este asigurată de un consiliu director ad-hoc format din 2 membri fondatori. Consiliul director ad-hoc va avea sarcina de a convoca prima adunare generală a asociației la un interval de până la cel mult un an de la înființarea asociației. Prima adunare generală va alege un nou consiliu director, cenzorul sau comisia de cenzori.

Art. 30. Activitatea asociației este supravegheată de un consiliu consultativ. Din doi în doi ani, membrii consiliului consultativ vor face recomandări pentru îmbunătățirea activității asociației.

Art. 31. Controlul financiar intern al asociației este asigurat de un cenzor, sau de o comisie de cenzori în cazul în care asociația are mai mult de 100 de membri activi.

Art. 32. Cenzorul sau comisia de cenzori au următoarele atribuții:
a) verificarea modului în care este administrat patrimoniul asociației;
b) întocmirea de rapoarte către adunarea generală.

Art. 33. Membrii consiliului director și cenzorii pot primi indemnizații lunare care se ratifică de către adunarea generală, în funcție de resursele financiare.

Art. 34. Patrimoniul inițial va fi completat cu venituri provenite din contribuțiile și cotizațiile membrilor asociației, donații, subvenții și sponsorizări, dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legale, și alte venituri prevăzute de lege. Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociației.

  

Capitolul IV. Lichidarea

Art. 35. Asociația poate fi lichidată prin hotărârea adunării generale, cu votul a 2/3 din totalul membrilor activi ai asociației. În caz de lichidare, patrimoniul asociației va fi donat altor asociații sau fundații cu scop similar, sau unor instituții de învățământ sau cercetare.

 

Capitolul V. Dispoziții finale

Art. 36. Asociația are ștampilă și însemne proprii.

Art. 37. Prezentul statut este valabil pe toată durata existenței asociației, modificarea sau completarea sa urmând a se face numai de către adunarea generală cu îndeplinirea reglementărilor legale.

Art. 38. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

   
© Ad Astra 2001-2013